Сторінки
Поиск - Категории
Контакти
Контент
Стрічки новин
Поиск - Метки

  Новини

  Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Районна стоматологічна поліклініка Києво-Святошинської районної ради»

  Додаток 
  До протоколу № 1
  від 27.02.2019 року
  засідання постійно діючої конкурсної комісії
  для проведення конкурсу на зайняття посад керівників
  комунальних закладів охорони здоров’я
  Києво-Святошинського району Київської області

   

  Оголошення
  про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Районна стоматологічна поліклініка
  Києво-Святошинської районної ради»

   

  Правові підстави: Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанова КМУ від 27.12.2017 р. №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Києво-Святошинської районної ради від 31.01.2019 року
  № 560-33-VII «Про заходи щодо забезпечення проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Києво-Святошинського району Київської області», розпорядження голови Києво-Святошинської районної ради від 07.02.2019 р. № 13 «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Районна стоматологічна поліклініка Києво-Святошинської районної ради».
  Дані про заклад: Комунальне некомерційне підприємство «Районна стоматологічна поліклініка Києво-Святошинської районної ради», 08153, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Молодіжна, 74.
  Основний напрям діяльності: надання населенню лікувально-профілактичної та стоматологічної допомоги в амбулаторних умовах по наступних спеціальностях: загальна стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, фізіотерапія, рентгенологія, комп’ютерна діагностика, організація управління.
  Структура закладу включає адміністративно-управлінські, лікувально-профілактичні та допоміжні, в т.ч., господарські підрозділи.
  Статут додається (додаток 1).

  Приймання документів здійснюється з 01.03.2019 р. по 14.03.2019 р. включно за адресою: вул. Янтарна, 12, м. Київ, 03170.

  Телефон для довідок: +38(044) 450-04-96, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Перелік документів, що надаються претендентом для участі у конкурсі:
  1) копія паспорта громадянина України;
  2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2;
  3) резюме у довільній формі;
  4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
  5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
  6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 3;
  7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
  8) довідку МВС про відсутність судимості;
  9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
  10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 4;
  11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 5;
  12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
  Довіка МВС та медичні довідки мають бути видані не раніше двох місяців до моменту їх подання до конкурсної комісії.
  Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
  Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
  Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

  Вимоги до претендентів:
  - вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;
  - стаж роботи на керівних посадах для закладів районного рівня – 5 років.
  Претенденти повинні знати: Конституцію та закони України; акти законодавства, нормативні документи, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в районі; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.
  Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.
  Умови оплати праці керівника закладу та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника є не меншими, ніж передбачено законодавством.
  За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, яка складається з посадового окладу, підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах); надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо); доплат (за науковий ступінь тощо); премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу, допомоги на оздоровлення під час надання основної щорічної відпустки та матеріальної допомоги у розмірі однієї середньомісячної зарплати. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном.
  Істотні умови контракту з керівником Комунального некомерційного підприємства «Районна стоматологічна поліклініка Києво-Святошинської районної ради»:
  1.Керівник зобов’язується здійснювати поточне управління (керівництво) Комунальним некомерційним підприємством «Районна стоматологічна поліклініка Києво-Святошинської районної ради» (надалі – підприємство), у тому числі, забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність підприємства, раціональне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління майном зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
  2.Керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов’язків підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом закладу.
  3.Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, установлених законодавством, статутом підприємства та контрактом.
  4. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства, контрактом.
  5. Керівник закладу зобов’язується:
  1) організовувати роботу підприємства відповідно до статуту підприємства;
  2) забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;
  3) подавати в установленому порядку Органові управління майном на його вимогу квартальну, річну фінансову та іншу звітність закладу;
  4) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна з метою належного виконання закладом покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників підприємства;
  5) вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення закріплених за підприємством на праві оперативного управління основних засобів;
  6) забезпечувати дотримання у підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
  7) забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання коштів, що передбачені для утримання підприємства та надання безоплатної медичної допомоги;
  8) вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;
  9) забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
  10) організовувати виконання планових показників діяльності підприємства;
  11) призначати на посаду та звільняти з посади своїх заступників, головного бухгалтера та працівників підприємства;
  12) подавати на погодження Органові управління майном фінансовий план та план використання бюджетних коштів підприємства;
  13) повідомляти Орган управління майном про свої відпустки, закордонні відрядження та відрядження в межах України;
  14) затверджувати розподіл обов’язків між своїми заступниками;
  15) забезпечувати проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному Законом України «Про колективні договори і угоди», виконання його вимог;
  16) укладати трудові договори з працівниками підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;
  17) вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;
  18) укладати господарські договори, в тому числі, договори оренди, комерційної концесії, спільної діяльності, купівлі-продажу, кредитні договори, а також договори підряду;
  19) відшкодовувати збитки, завдані підприємством з його вини, згідно із законодавством;
  20) затверджувати наказами підприємства положення про структурні підрозділи підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер;
  21) організовувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
  22) своєчасно і в повному обсязі організовувати виконання нормативно-правових і розпорядчих актів Органу управління майном, видані відповідно до законодавства;
  23) затверджувати посадові інструкції працівників підприємства;
  6. У разі невиконання обов’язків, визначених пунктом 5 цього контракту, Керівник подає Органові управління майном письмове пояснення причини.
  7. Керівник має право:
  1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;
  2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства;
  3) відкривати рахунки в банках, органах Державної казначейської служби;
  4) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;
  5) застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;
  6) видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
  7) визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах фінансового плану згідно із затвердженим штатним розписом;
  8) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління майном, статутом закладу і цим контрактом належать до компетенції Керівника;
  9) представляти інтереси підприємства у судових органах відповідно до законодавства, делегувати таке право іншим особам.
  8. Орган управління майном має право:
  1) вимагати від Керівника подання звіту про його діяльність з управління підприємством, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання цього контракту;
  2) звільняти Керівника з посади у разі закінчення строку дії цього контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушення Керівником вимог законодавства та умов цього контракту;
  3) здійснювати контроль за діяльністю підприємства, ефективністю використання коштів і збереженням закріпленого за закладом майна.
  9. Орган управління майном здійснює контроль за виконанням Керівником своїх обов’язків.
  10. Орган управління майном зобов’язується:
  1) сприяти створенню матеріальних та соціально-економічних умов для функціонування підприємства;
  2) інформувати Керівника про галузеву науково-технічну політику;
  3) подавати інформацію на запит Керівника у межах компетенції;
  4) забезпечувати заклад матеріально-технічними та фінансовими ресурсами для його функціонування;
  5) сприяти своєчасному підвищенню кваліфікації Керівником.
  11. Орган управління майном:
  1) погоджує фінансовий план, план використання бюджетних коштів;
  2) погоджує Керівникові відпустку, закордонні відрядження та відрядження в межах України;
  3) у разі відсутності Керівника має право вирішувати питання щодо тимчасового покладення виконання обов’язків Керівника.
  12.У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та контрактом.
  13.Спори між Сторонами розв’язуються у визначеному законодавством порядку.
  14.Орган управління майном несе відповідальність та забезпечує відшкодування моральної і матеріальної шкоди, заподіяної Керівникові у разі дострокового розірвання цього контракту, проведеного з порушенням вимог трудового законодавства, а також на підставі, не передбаченій законодавством та цим контрактом.
  15. Керівник несе відповідальність за:
  1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;
  2) недотримання вимог законодавства про працю та охорону праці у підприємстві;
  3) невиконання статутних завдань закладу і умов цього контракту з вини керівника.
  16. Внесення змін та доповнень до контракту здійснюється шляхом укладення додаткових договорів.
  17. Дія контракту припиняється:
  1) із закінченням строку, на який його укладено;
  2) за згодою Сторін;
  3) з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії цього контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України та цим контрактом;
  4) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
  18. Якщо розірвання цього контракту проводиться на підставах, установлених у ньому, але не передбачених законодавством, звільнення Керівника з посади здійснюється відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
  19. Контракт украється строком на 5 років.
  20. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов контракту, крім визначених законом випадків. Сторони мають право інформувати про умови цього контракту своїх радників, довірених осіб, представників.

  Конкурс відбудеться 15.03.2019 р. о 10-00 в приміщенні Києво-Святошинської районної ради (вул. Янтарна, 12, м. Київ, 03170).

  Додаток 1 СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РАЙОННА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»

  Додаток 2 ЗАЯВА

  Додаток 3 ЗГОДА на обробку персональних даних

  Додаток 4 ПОПЕРЕДЖЕННЯ про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

  Додаток 5 ЗАЯВА про відсутність конфлікту інтересів

  © 2018 Києво-Святошинська Районна Рада